معرفی شبکه بیوتکنولوژی کشور
اين شبکه مجموعه ای از واحدهای فعال تحقيقاتی کشور در زمينه بيوتکنولوژی پزشکی کشور است که به منظور توسعه و هماهنگی در برنامه ريزی و هدايت و نظارت بر فعاليتهای تحقيقاتی و توليدی در اين رشته ايجاد شده است . کليه طرح های در دست اجرا در اين شبکه ، توليدی و زير بنايی می باشند .

 
 

چشم انداز
ما مي كوشيم تا با افزايش سهم ايران در اعتلاي دانش بشري در عرصه بيوتكنولوژي پزشكي . از آلام مردم دردمند بكاهيم ، به توسعه پايدار كشور مي انديشيم و افزايش ثروت ملي را وجهه همت خويش قرار داده ايم ، تا از اين طريق به رسالت ملي و انساني خويش عمل نمائيم .

ماموریت
شبكه بيوتكنولوژي پزشكي ، مجموعه اي از واحدهاي فعال تحقيقاتي كشور است كه به منظور توسعه و هماهنگي در برنامه ريزي ، هدايت و نظارت فعاليت هاي تحقيقاتي و توليدي در اين زمينه ايجاد شده است. اين شبكه مي كوشد با استفاده بهينه از امكانات و پتانسيل هاي علمي موجود ، تقويت همكاريها و ارتباطات علمي ، ايجاد و ترويج فناوريهاي روز بيوتكنولوژي در ارتقاء سطح سلامتي جامعه و توسعه پايدار كشور مشاركت داشته باشد.