1391/07/10
اساسنامه شبکه

ماده1- مقدمه:
شبكه بيوتكنولوژي پزشكي مجموعه اي از واحدهاي فعال تحقيقاتي كشور است كه به منظور توسعه هماهنگي در برنامه ريزي و هدايت و نظارت بر فعاليتهاي تحقيقاتي و توليدي در اين رشته ايجاد شده است . كليه طرحهاي در دست اجرا در اين شبكه توليدي و زيربنايي مي باشند.

ماده 2- تعريف و دامنه:
شامل مجموعه ای از مؤسسات تحقيقاتی آموزشي، خدماتي مؤسسات استفاده کننده از تحقيق و سازمانهای سياستگذار می باشد.

ماده3- رسالت (مأموريت:)
اين شبكه مي كوشد با استفاده بهينه از امكانات و پتانسيلهاي علمي موجود، تقويت همكاريها و ارتباطات علمي، ايجاد و ترويج فناوريهاي روز بيوتكنولوژي در ارتقاء سطح سلامتي جامعه و توسعه پايدار كشور مشاركت داشته باشد.

ماده4- اهداف:
4-1- تهيه بانک اطلاعات
4-2- ظرفيت سازی
4-3- تقويت روحيه کار گروهی
4-4- توسعه ارتباطات داخلی و خارجی
4-5- ارتقاء زمينه استفاده از نتايج تحقيقات
4-6- توسعه فرهنگ پژوهش در ذينفعان بخصوص استفاده کنندگان و سياستگذاران
4-7- توسعه کمی و کيفی تحقيقات مرتبط
4-8- تعيين اولويتهای تحقيقاتی
4-9- تدوين كدهاي اخلاقي كه برابر با استانداردهاي بين المللي و با عنايت به مسائل فرهنگي و قانوني كشور بوده و با توجه به بحث و پايش و گزارش دهي

ماده 5- ارکان:
5-1- هيأت مؤسس
5-2- شورای راهبردی
5-3- رئيس
5-4- دبير
5-5- شورای پژوهشی، آموزشی

تعاريف:
5-1- هيأت مؤسس : بين 5تا7 نفر که توسط معاون تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت تعيين می شوند.

وظايف هيأت مؤسس:
5-1-1- تدوين و تصويب اساسنامه
5-1-2- برگزاری اولين نشست تعيين اعضاء شورای راهبردی
5-2- شورای راهبردی: شامل يک نماينده از اعضاء پيوسته است که از بين خود يکنفر را به عنوان رئيس شبکه به مدت 2سال انتخاب و حکم نامبرده توسط معاون تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت صادر و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

وظايف شورای راهبردی:
5-2-1- تهيه و تدوين برنامه استراتژيک
5-2-2- تعيين اولويتها
5-2-3- تأمين منابع
5-2-4- پيشنهاد رئيس شبکه به معاون تحقيقات و فناوری و تعيين وظايف و اختيارات وی
5-2-5- تدوين آئين نامه های داخلی
5-2-6- اصلاح/تغيير اساسنامه
5-2-7- تعيين ضوابط و انتخاب اعضاء
5-2-8- انتخاب اعضاء شورای پژوهشی/کميته های تخصصی
5-2-9- تعيين و تصويب خط مشی و سياستهای علمی، مالی و اداری شبکه

تبصره: در مواردی که تعداد اعضاء شبکه بيش از 20 نفر باشد می توان مؤسسات همگون را به صورت خوشه در نظر گرفت و از هر خوشه يک يا چند نماينده انتخاب نمود به نحوی که شورای راهبردی حداکثر 20 نفر باشد.
5-3- رئيس شبکه: بالاترين مقام اجرايي شبکه می باشد که به مدت 2سال با پيشنهاد شورای راهبردی و حکم معاون تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت تعيين و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
5-4- دبير: توسط رئيس شبکه انتخاب می شود.

وظايف دبير :
5-4-1- وظايف و اختيارات دبير توسط رئيس شبکه تعيين و به او ابلاغ خواهد شد.

5-5- شورای پژوهشی، آموزشی: اعضاء آن به پيشنهاد کميته راهبردی و با حکم رئيس به مدت 2سال تعيين می شوند.

وظايف شورای پژوهشی آموزشی:
5-5-1- تدوين برنامه های پژوهشی در قالب سياستهای شورای راهبردی
5-5-2- بررسی و تصويب طرحهای تحقيقاتی بر اساس اولويتهای شورای راهبردی
5-5-3- نظارت و ارزيابی طرحهای مصوب و انتخاب ناظر
5-5-4- پيشنهاد اصلاح يا تغيير اساسنامه به شورای راهبردی
5-5-5- تعيين اعضاء، نوع و وظيفه کميته های تخصصی