1391/07/12
سایت جدید شبکه بیوتکنولوژی پزشکی کشور راه انازی شد.
سایت جدید شبکه بیوتکنولوژی پزشکی کشور به آدرس www.mbn.ir راه اندازی گرديد.