1391/09/08
جلسه ارائه و حمایت از طرحهای تولیدی در تاریخ 25/07/91 در انستیتو پاستور ایران با حضور معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش