1392/08/04

کارگاههای:

۱: از آزمایشگاه تا محصول در حوزه فرآورده های نوترکیب

تاریخ برگزاری: ۱۳/۰۹/۹۲ ساعت ۹ الی ۱۶ 

تاريخ كارگاه اول از ۶/۹/۹۲ به ۱۳/۰۹/۹۲ تغيير پيدا كرده است.

۲: روش ثبت و رشد شرکت ها

تاریخ برگزاری: ۰۴/۱۰/۹۲ ساعت ۹ الی ۱۶

۳: مدیریت پروژه

تاریخ برگزاری: ۰۲/۱۱/۹۲  ساعت ۹ الی ۱۶

شماره تماس: ۶۶۹۵۴۳۲۴

مستندات

kargahe 1