1391/07/12

گفتگو با رئيس شبکه ، آقای دکتر فريدون مهبودی

س : آقای دکتر ، مختصری از روند پيگيريهای اوليه و ايده تشکيل شبکه بيو تکنولوژی پزشکی کشور برشمريد .
ج : ايده اوليه تشکيل اين شبکه توسط آقای دکتر ملک افضلی معاونت محترم تحقيقات و فن آوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در اوايل سال 79 متصور شد .بدين صورت پيگيريهای اوليه و رايزنيهای مقدماتی در اين سال صورت گرفت تا اينکه در سال 80 وارد فاز عملياتی کار شديم . در اين سال با تشکيل کارگاه سه روزه ای ، برنامه استراتژيک شبکه معين شد . اين فعاليتها از طريق معاونت تحقيقات و فن آوری وزارت بهداشت انجام شد که عامل پيشرفت و فکر دهنده اين حرکت بوده و هست .

س : هزينه های شبکه از چه طريقی تامين می گردد ؟
ج : پس از تدوين استراتژی شبکه که شخصاً توسط آقای دکتر ملک افضلی پيگيری شد ، برنامه تهيه شده از طريق معاونت تحقيقات و فن آوری وزارتختنه به سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ارائه شد که پس از طی مراحل اداری در آخرين روزهای سال 80 تخصيص يافت .

س :  چه سازمانها و مراکز جديدی را به همکاری دعوت می کنيد ؟
ج: شبکه بيوتکنولوژی پزشکی ، يک شبکه تخصصی است . لذا مراکز تحقيقاتی ابتدا بايد زمينه اوليه کار در اين عرصه را دارا باشند . در صورتيکه اين توانائی را در حال حاضر نداشته باشند لازم است با سرمايه گذاری در دو زمينه امکانات سخت افزاری و نيروی انسانی ، حداقل لازم جهت امکان " برهم کنش " با ساير مراکز بيوتکنولوژی پزشکی حاضر در شبکه را کسب کنند . پس از ارزيابی و تائيد دستيافت اين حداقلهای لازم ، هم در شبکه فعال خواهن شد و هم حمايت مالی بعمل می آوريم .

س : اصولاً در حال حاضر چه شرايطی را جهت تصويب طرح های پيشنهادی مراکز توصيه می کنيد ؟
ج: اولويت 1 ) طرحهای کاربردی - توليدی که تا مرحله توليد انبوه و تاييديه انجام شوند .
اولويت 2 ) طرحهای زير ساختاری برای بالا بردن پتانسيل های کاری کشور و امکان سرويس دهی به ديگر مراکز علمی .
اولويت 3 ) طرحهای بنيادی بستر ساز جهت تسهيل انجام اولويتهای اول و دوم .

س : ارزيابی شما از پيشرفت کار چيست ؟ موانع عمده فراروی شبکه کدامند ؟
ج :فعلاً در حال تخصيص بودجه هستيم و طبيعتاً پيشرفت اين مرحله مناسب است . البته کاغذ بازی اداری جهت هزينه کردن بودجه بسيار کلافه کننده است . تخصيص بودجه مستقيم به محققين امکان ندارد . قوانين همه در جهت بازداشتن و نه تسريع امور است و ...

س : و کلام آخر ... ؟
 
 ج : از آقای ملک افضلی تشکر می کنيم چون از معدود مديرانی هستند که به امر تحقيق نگاه علمی داشته و سيستماتيک عمل می کنند . اميدواريم بتوانيم الگوها و سياستهای صحيح فوق را در بيو تکنولوژی پزشکی کشور نهادينه کنيم .