1391/07/12
آزمايشگاه پروتئين شيمي و تحقيقات پروتئـوميکـس
 
 خدمات مشاوره اي، تحقيقاتي و توليدي
 يکي از اهداف شبکه بيوتکنولوژي پزشکي کمک به ايجاد زيرساخت هاي مهم و مناسب براي دستيابي به فنون و روشهاي آزمايشگاهي است که انجام آنها براي هر مرکزي ميسر نيست.
 
 اينک پس از گذشت دو سال از فعاليت هاي شبکه بيوتکنولوژي پزشکي ، آزمايشگاه پروتئين شيمي و تحقيقات پروتئوميکس يکي از زيرساختهاي اساسي در تحقيق و توسعه و توليد بيوتکنولوژي آماده ارائه خدمات اختصاصي به پژوهشگران و توليد کنندگان فرآورده هاي بيوتکنولوژي پزشکي در ايران است.
 خالص سازي آناليتيک پروتئينها
 
 طراحي و اجراي خالص سازي آناليتيک پروتئين هاي نوترکيب و پروتئين هاي بدست آمده از منابع طبيعي
 
 شناسايي وتعيين هويت اوليه محصول پروتئيني نوترکيب
 
 کنترل کيفي پروتئين نوترکيب و پپتيدهاي سنتتيک
 تعيين خلوص محصول
تهيه نقشه پپتيدي Peptide mapping
 آناليز اسيدهای آمينه و تعيين ترکيب اسيدهای آمينه
 جام Protein assays مربوط به پپتيدها صناعي و پروتئين های نوترکيب بر اساس BP,USP,EP
 تعيين در صد تشابه ساختمان ثانويه محصول نوترکيب توسط اسپکتروپلاريمتري Circular Dichroism
 
 تعيين هويت و کاراکتريزه کردن پروتئين
 
 RP-HPLC assay
 
 Peptide mapping و تحليل آن
 
 SDS-PAGE و Western blotting
 
 تعيين ترکيب اسيدهاي آمينه
 
 On –gel digestion براي peptide mass mapping
 
 مشاوره در انتخاب بهترين روش توالي ِيابي بر اساس نياز تحقيقاتي و نيز ارسال نمونه براي
N-terminal sequencing, Mass spectrometry based identification and characterization آزمايشگاه پروتئين شيمي و تحقيقات پروتئوميکس با در اختيار داشتن دانش و فن پروتئين شيمي در حل مشکلات تحقيقاتي و توليدي در کنار شما است
 
 جداسازي نمونه هاي پيچيده در مايعات فيزيولوژيک, سلول ها و بافتها با روشهاي محلول سازي
 
 الکتروفورز دو بعدي بر اساس IPG
 
 آناليز تصاوير با استفاده از نرم افزار Melanie 4 و تطابق نمونه هاي متفاوت با يکديگر.
 تعيين هويت ابتدايي بر اساس آناليز اسيدهاي آمينه نمونه هاي گرفته شده از ژل 2DE
 
 مشاوره در انتخاب بهترين روش تعيين هويت و ويژگي نقاط پروتئيني مورد نظر و ارسال نمونه برايidentification and characterization by Mass spectrometr